Movies/clips

CREDITS WHERE CREDITS ARE DUE!!!

Nobuyoshi Tamura (Aikikai) - keiko
Shioda Gozo (Yoshinkan)
Hiroshi Tada (Aikikai)
Alain Peyrache (traditional Aikido,EPA-ISTA)
Sam Chin - Spinning Force of Coordination
Sam Chin - Condense-Expand